10 Σεπτεμβρίου, 2018

Νέα κυκλοφορία: "Ο Στοιχειοχαράκτης"

Νέα κυκλοφορία: “Ο Στοιχειοχαράκτης”

Ο Μανουήλ Ντρέτος, γυιός Γιαννιώτη αργυροχόου,  θα σταλεί για σπουδές στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες με όνειρο να  επιστρέψει στην τουρκοκρατούμενη γενέτειρά του σαν ελευθερωτής. Όμως η  μοίρα έχει άλλα